top of page

Terms & conditions

Voor Nederlands zie onder aan pagina

 

Terms and Conditions for roosfekkes.com (Company name: Roos Fekkes design)

Last Updated: 13/02/2024

Welcome to roosfekkes.com. These terms and conditions govern your use of the Website and the purchase of posters from our webshop. By accessing or using the Website, you agree to be bound by these Terms.

1. Ownership of Content:

All images, designs, and content featured on the Website, including but not limited to posters, graphics, text, and logos, are the property of Roos Fekkes design and are protected by intellectual property laws. Any unauthorized use, reproduction, or distribution of the content is strictly prohibited.

2. Purchase and Sale:

(a) By placing an order on the Website, you agree to pay the specified price for the selected posters, including any applicable taxes and shipping fees. (b) All orders are subject to availability, and Roos Fekkes design reserves the right to cancel or refuse any order. (c) Prices and product availability are subject to change without notice.

3. License and Restrictions:

(a) Upon purchase, you are granted a non-exclusive, non-transferable license to use the purchased posters for personal, non-commercial purposes. (b) It is strictly prohibited to copy, reproduce, resell, or distribute the posters for commercial purposes without the express written consent of Roos Fekkes design.

4. Shipping and Delivery:

(a) Roos Fekkes design will make reasonable efforts to ensure timely shipping and delivery of orders. However, we are not responsible for delays or issues caused by external factors such as shipping carriers or customs. (b) Shipping costs and estimated delivery times will be provided during the checkout process.

 

5. Returns and Refunds:

At this moment, we don't offer the option to return items. Check our FAQ for information on returns, refunds, and exchanges.

6. Privacy Policy:

Your use of the Website is also governed by our Privacy Policy, which outlines how we collect, use, and protect your personal information.

7. Limitation of Liability:

(a) Roos Fekkes design shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or punitive damages arising from the use of the Website or the purchase of posters. (b) In no event shall Roos Fekkes design's total liability exceed the total amount paid for the purchased posters.

8. Governing Law:

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Dutch Wetboek van Koophandel. Any disputes arising under or in connection with these Terms shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts in The Netherlands.

9. Contact Information:

If you have any questions or concerns regarding these Terms, please contact us at fekkesroos@gmail.com

By using the Website and purchasing posters, you acknowledge that you have read, understood, and agree to be bound by these Terms.

For English, scrol to the top of this page

Algemene Voorwaarden voor roosfekkes.com (Bedrijfsnaam: Roos Fekkes design)

Laatst Bijgewerkt: 13/02/24

Welkom bij roosfekkes.com. Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de Website en de aankoop van posters uit onze webshop. Door de Website te openen of te gebruiken, ga je akkoord met deze Voorwaarden.

​1. Eigendom van Inhoud:

Alle afbeeldingen, ontwerpen en inhoud die op de Website worden getoond, inclusief maar niet beperkt tot posters, afbeeldingen, tekst en logo's, zijn eigendom van Roos Fekkes Design en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elk ongeoorloofd gebruik, reproductie of distributie van de inhoud is ten strengste verboden.

 

2. Aankoop en Verkoop:

(a) Door een bestelling op de Website te plaatsen, ga je akkoord met het betalen van de aangegeven prijs voor de geselecteerde posters, inclusief eventuele belastingen en verzendkosten. (b) Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid, en Roos Fekkes Design behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren of te weigeren. (c) Prijzen en productbeschikbaarheid kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

 

3. Licentie en Beperkingen:

(a) Bij aankoop krijg je een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de gekochte posters te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. (b) Het is ten strengste verboden om de posters te kopiëren, reproduceren, doorverkopen of distribueren voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Roos Fekkes Design.

 

4. Verzending en Levering:

(a) Roos Fekkes Design zal redelijke inspanningen leveren om tijdige verzending en levering van bestellingen te garanderen. We zijn echter niet verantwoordelijk voor vertragingen of problemen veroorzaakt door externe factoren zoals verzendmaatschappijen of douane. (b) Verzendkosten en geschatte levertijden worden vermeld tijdens het afreken proces.

 

5. Retourneren en Terugbetalingen:

Op dit moment bieden wij geen mogelijkheid tot retourneren aan. Raadpleeg FAQ voor informatie over retourneren, terugbetalingen en ruilingen.

 

6. Privacybeleid:

Jouw gebruik van de Website valt ook onder ons privacybeleid, dat beschrijft hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen.

 

7. Aansprakelijkheidsbeperking:

(a) Roos Fekkes Design is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, gevolg- of bestraffende schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website of de aankoop van posters. (b) In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Roos Fekkes Design het totale bedrag overschrijden dat is betaald voor de gekochte posters.

 

8. Toepasselijk Recht:

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Het Nederlands Wetboek van Koophandel. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Nederland.

 

9. Contactgegevens:

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via fekkesroos@gmail.com.

 

Door de Website te gebruiken en posters te kopen, erken je dat je deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

bottom of page